قطار در ایستگاهی توقف کرد. ایستگاهی که بالایش نوشته بودند"تا اینجا بودیم دیگه. قصه ما هم تموم شد"(: